HASSAS GÖREV
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler
Kontrole tabi evraklar ile taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü
 *Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuata uygunluk açısından denetimi
 *Mali karar ve işlemlerin etkililik, ekonomiklik ve verimlilik açısından kontrolü
 
 
Oya ÖNALAN
 
Kamu zararına sebebiyet verme riski *Birime gelen ön mali kontrole tabi evrakların mevzuat ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun mevzuatta belirlenen süreler zarfında incelenmesinin sağlanması
*İlgili personelin çeşitli eğitim seminerlerine katılımının sağlanması suretiyle ilgili oldukları çalışma alanında geliştirici olmalarını sağlamak.
*Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi
*İlgili alanlarda yapılacak tüm işlemlerde yaşanacak sıkıntıları ortadan kaldırmak.