Tam Zamanlı Öğrenciler

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Karabük Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tam zamanlı öğrenciler daha önceden farklı üniversitelerde başarılı oldukları derslerden, ders içeriklerinin aynı olması şartıyla, ilgili Fakülte/Enstitü onayıyla muaf tutulurlar.

Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına devam etmek isterlerse,  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS) başarılı olmaları ve ilgili programlara yerleşmeleri gerekmektedir.  Bu öğrencilerin alacakları dersler ilgili fakülte tarafından  belirlenir.

Erasmus öğrencileri

Giden Öğrenciler

Karabük Üniversitesi'nde, Erasmus anlaşması olan yüksek öğretim kurumlarından alınan ve başarılı olan derslerin ilgili fakülte kararıyla önceden onaylanmak şartıyla, sayılmasını sağlanır.  Erasmus öğrenci değişim programına hak kazanan öğrencilerden, karşı üniversiteye başvurularını yapmadan önce öğrenim protokollerinin fakültelerince  onaylatmaları istenir. Bunun sonucunda öğrenciler tanınma belgesi hazırlayarak ilgili yönetim kurullarınca da onaylanmasını sağlar. Bu öğrenim anlaşmaları, öğrencilerin notlarının not dökümlerinde tanınmasını ve buraya aktarılmasını garanti altına alır.

Yurt dışındaki öğrenim süresi bittikten sonra, bölüm koordinatörü tarafından, yurt dışından gelen transkriptler baz alınarak, not dönüşüm tablosu hazırlanır ve bu dersler transkriptlere işlenir.

Resmi transkriptlerde, bu dersler yurt dışındaki orijinal isimleriyle ve varsa kodlarıyla yoksa da  ERS kodlarıyla işlenip belirtiler.

Aşağıdaki tablo not dönüşümü için kullanılır.


AKTS SİSTEMİ


KBU NOT SİSTEMİ
Harf Notu


Lisans & ÖnlisansHarf Notu

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki  Not AralıklarıKatsayı

A

A1

90-100

4.00

B

A2

80-89

3.50

C

B1

70-79

3.00

D

B2

65-69

2.75


E

C

60-64

2.50

G

 

0

FX

F1

 

 


F

F2
F3
K

 

Geçmez notlar

1) F1 notu: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.
2) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.
3) F3 notu: Devam eden, genel ve bütünleme sınavına giren, ancak sınav notu %50’nin veya başarı notu %60’ın altında kalan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Uygulamalarda başarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.
4) K notu: Kalan öğrenciler için verilir. Kredisiz dersler içindir.
5) Geçer (Kredisiz dersler için)


AKTS  SİSTEMİ


KBU NOT SİSTEMİ
Harf Notu


Yüksek Lisans


Doktora
Harf notu


Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları
Katsayı
Harf notu


Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları
Katsayı

A

AA

95-100

4.00

AA

95-100

4.00

B

BA

85-94

3.50

BA

85-94

3.50

C

BB

75-84

3.00

BB

75-84

3.00

D

CB

65-74

2.50

 

 

 

E

G

 

0

G

 

0

FX

F1

 

 

F1

 

 F


F2
F3
K/E

 

 


F2
F3
K/E

 

 

Geçmez notlar

1) F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sınavlara girme hakkı yoktur.
2) F2: Genel sınava girmeyen öğrenciye verilir.
3) F3: Genel sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir.
4) E: Eksik, genel sınava girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.
5) K: Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.


Gelen Öğrenciler


Karabük üniversitesinde öğrenimini tamamlayan gelen öğrencinin AKTS not çizelgesi  hazırlanarak kendi kurumuna gönderilir.

Informal (sertifikaya dayanan) ve Nonformal (tecrübeye dayanan) Öğrenmenin Tanınması

Her akademik yıl başında öğrencilerin yabancı dile ve bilgisayar bilgilerini ölçen sınavlar yapılmakta ve başarılı olan öğrenciler bu derslerden muaf tutulmaktadır

 

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dönem 16 haftadan oluşur ve 8. haftada  ara sınavlar uygulanır. Sınavlar ve diğer ölçme metotları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve diğer ölçme metotlarından alınan notlar %40; yıl sonu sınavı da %60 üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin ara sınavlardan aldığı notlara bakılmaksızın yıl sonu sınavından aldığı not 50 puan altındaysa başarısız sayılır. Öğrencinin bir dersi başarması için en az C notu alması gerekir. Başarısız olan öğrencilere yıl sonu sınavlarından 2 hafta sonra yapılan bütünleme sınavlarına grime hakkı sağlanır.