Sigorta

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilmiş ve ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlar aynı kanunun 60. Maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

Burssuz öğrenim gören öğrenciler 25.2.2011 tarihli 27857 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine eklenen yedinci fıkrası ile “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınırlar.