GENEL KAYIT KOŞULLARI

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yürütülen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate REcord of Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçebilir. Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversiteler tarafından belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler

Başvuru Koşulları

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi,
B) Adaylardan
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) A maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,
e) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,
f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C. Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkanlarından yararlandırılmış olanların ve Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının. başvurularının kabul edilmemesi,

BAŞVURULAR HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Adayların üniversitemiz yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuru yapabilmeleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavına (YÖGS) girmeleri, gerekli taban puan olan 50 ve üzerinde puan almaları gerekmektedir. Ancak Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenci adaylarının YÖGS Türkçe Testine ve ilgili birimin Özel Yetenek Sınavına girmeleri gerekmektedir.
· YÖGS yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin belirlenen tarihte (haziran ayı içerisinde) yapılacaktır.
· Başvuru yapmadan önce lütfen Karabük Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesini dikkatle okuyunuz.
· Bir önceki yılda Üniversitemiz tarafından yapılmış olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavına (YÖGS) girerek gerekli taban puanı alan ancak tercih bildirmeyerek başvuru yapmayan adaylar ve Bir önceki yılda almış olduğu YÖGS puanı ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen adaylar veya yerleştikleri programa kayıt yaptırmayan adaylar;
a) İstedikleri takdirde Üniversitemiz tarafından yapılacak olan o yıl için YÖGS’ye girebilir ve yüksek olan puanını kullanarak tercih yapabilirler.
b) Adaylar o yıl için YÖGS’ye girmeyerek tercih bildirmek ve başvuru yapmak istiyorsa; http://oidb.karabuk.edu.tr/ adresinden online olarak tercih bildirme formunu doldurarak başvuru yapabilirler.
Tablo-1 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Ortaöğretim Başarı Sınavlarına ve
Yükseköğretime Giriş Statüsündeki Sınavlara ait K.B.Ü. Alt Sınır Puanları
Tablo- 2 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin K.B.Ü.’nün İlgili Birimlerine Kayıt Yaptırmaları İçin Sıralama ve Puanların Eş değerlik Esasları

ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Değişim öğrencilerin kabulü, KBU ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem KBU’de öğrenim görebilmektedir.

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan KBU’ye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır.

Yüksek Lisans Öğrencileri için

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü


- Üniversite içindeki başka bir Enstitü Anabilim/Anasanat Dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00), doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85 (4.00 üzerinden en az 3.50) olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.Ancak, başka yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilebilmesi için,yukarıdaki koşulların yanı sıra bu Yönetmeliğin 15’inci maddesindeki koşulları da taşımaları gerekir.
- Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az onbeş gün önce, ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Müdürü; başvuru belgelerini ilgili Anabilim/AnasanatDalı Başkanlığına gönderir.
- Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüş ve önerileri; Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu kararında öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Yüksek lisans programı tez aşamasında olan öğrenciler, doktora programında ise doktora yeterliliğine girmiş olan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamazlar.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

-Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının ALES sınavından başvurdukları Enstitü programının gerektirdiği puanı almış olmaları gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. Ancak, ALES yada eşdeğeri belgesi olmayan adaylar usul, esas ve içeriği Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulları tarafından belirlenecek yazılı sınava alınır ve 100 tam not üzerinden almış olduğu puan ALES sınav notuna eşdeğer olarak değerlendirilir.
-Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen aday değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görülenler, başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir.
-Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından verilen ve başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilirler. Bu adaylar, yalnız mülakat veya yazılı sınava alınırlar. Adayların başarı puanları bu Yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre hesaplanır.
-Hükümet bursu ile başvuran adaylar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile uygun programa yerleştirilir.
-Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylardan, Türkçe dil koşulu aranmaz.